Chia sẻ kiến thức

Top 9 lệnh kiểm tra thông số CPU trên Linux

0

Khi nhận được VPS cài đặt hệ điều hành Linux, chúng ta cần kiểm tra các thông số phần cứng. Đặc biệt là thông tin về CPU – trái tim của hệ thống máy chủ. Bài viết này, vinasupport.com sẽ giới thiệu 9 lệnh Linux phổ biến nhất trong việc kiểm tra thông số CPU trên Linux. Bài viết được thực hiện trên VPS của Vultr – Nhà cung cấp Cloud VPS hàng đầu thế giới hiện nay.

1. lscpu. chỉ huy

Lệnh lscpu Linux kiểm tra cấu trúc của CPU

2. Lệnh cat / proc / cpuinfo

Lệnh cat Linux Command này được sử dụng để đọc thông tin CPU từ File / proc / cpuinfo có chứa các tham số CPU

cat /proc/cpuinfo

3. Lệnh dmidecode

Lệnh dmidecode của Linux Lệnh Lấy thông tin phần cứng SMBIOS từ sysfs

sudo dmidecode --type processor

4. Các cpuid. chỉ huy

Lệnh cpuid Linux Command không khả dụng trên hệ thống Linux, để cài đặt bạn sử dụng lệnh sau:

# Trên Ubuntu/Debian/Linux Mint
sudo apt install cpuid

# Trên CentOS/RHEL/Fedora
sudo yum install cpuid

Chạy lệnh để kiểm tra thông số CPU, chúng tôi nhận được

5. lshw. chỉ huy

Lệnh lshw Lệnh Linux (Cấu hình phần cứng danh sách) – Liệt kê thông tin phần cứng

lshw -C CPU

6. Lệnh hwinfo

Lệnh hwinfo Linux Command (Thông tin phần cứng) không khả dụng trên hệ thống Linux, để cài đặt chúng tôi sử dụng lệnh sau:

# Trên Ubuntu/Debian/Linux Mint
sudo apt install hwinfo

# Trên CentOS/RHEL/Fedora
sudo yum install hwinfo

Kết quả của lệnh hwinfo:

7. Lệnh Inxi

Lệnh inxi Linux Command không khả dụng trên hệ thống Linux, để cài đặt chúng tôi sử dụng lệnh sau:

# Trên Ubuntu/Debian/Linux Mint
sudo apt install inxi

# Trên CentOS/RHEL/Fedora
sudo yum install inxi

Đầu ra thông tin CPU của lệnh inxi như sau:

inxi -C

8. Các nproc. chỉ huy

Lệnh nproc Linux Sử dụng lệnh để kiểm tra số lượng CPU

9. Lệnh getconf _NPROCESSORS_ONLN

Lệnh getconf Linux cũng được sử dụng để kiểm tra số lượng CPU

getconf _NPROCESSORS_ONLN

Leave a comment