Chia sẻ kiến thức

Thay đổi hostname trong Linux Ubuntu/Debian/Centos/Redhat

0

Tên máy chủ là chương trình được sử dụng để đặt hoặc hiển thị tên máy chủ, tên miền hoặc tên nút hiện tại của hệ thống Linux. Những tên này được sử dụng bởi phần mềm mạng để xác định trên mạng.

Thay đổi tên máy chủ của ổ cứng Linux

1 – Kiểm tra tên máy chủ hiện tại của hệ thống

[email protected]:~# hostname 
ubuntu

2 – Thay đổi tên máy chủ vĩnh viễn

Bạn cần khởi động lại máy chủ hoặc kết nối lại với SSH

# change hostname
[email protected]:~# hostname vinasupport.com 
[email protected]:~# hostname 
vinasupport.com   # Hostname đã được thay đổi

3 – Sửa tên máy chủ tạm thời.

[email protected]:~# hostnamectl set-hostname dlp.srv.world
# show settings
[email protected]:~# hostnamectl 
  Static hostname: vinasupport
Transient hostname: vinasupport.com
     Icon name: computer-vm
      Chassis: vm
    Machine ID: 418d62ba5b904acf99b67e26594db71e
      Boot ID: 41d92864958c40918567663fe2345baa
  Virtualization: oracle
 Operating System: Ubuntu 16.04.4 LTS
      Kernel: Linux 4.13.0-36-generic
   Architecture: x86-64

Một số lệnh hoạt động với tên máy chủ Linux

Ví dụ 1: Hiển thị tên máy chủ hiện tại của hệ thống

$ hostname

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com

Ví dụ 2: Hiển thị địa chỉ IP của máy chủ

$ hostname -i

Ví dụ 3: Hiển thị tên miền

$ hostname -d

Ví dụ 4: Hiển thị tên máy chủ (Ở định dạng gon ngắn):

$ hostname -s

Đối với người dùng Windows Server hoặc Windows 10 muốn thay đổi tên máy có thể tham khảo bài viết sau: Thay đổi tên máy chủ trên Windows Server / Windows 10

Leave a comment