Chia sẻ kiến thức

Tạo bảng trong Database với WordPress và PHP

0

Khi tạo Chủ đề WordPress, bạn cần tạo một bảng trong Cơ sở dữ liệu WordPress, chúng tôi sử dụng mã PHP sau:

Đầu tiên là gọi biến toàn cục $ wpdb và yêu cầu File nâng cấp.php của WordPress:

<?php
global $wpdb;
$dbPrefix = $wpdb->base_prefix;

require_once(ABSPATH . 'wp-admin/includes/upgrade.php');

Sau đó gọi hàm dbDelta với một câu lệnh SQL làm đối số

<?php
dbDeltal('<sql_query_here>');

Ví dụ: Tạo một bảng cơ sở dữ liệu

<?php
global $wpdb;
$dbPrefix = $wpdb->base_prefix;

require_once(ABSPATH . 'wp-admin/includes/upgrade.php');

dbDelta("CREATE TABLE `{$dbPrefix}postinfo` (
  `post_id` bigint(20) UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
  `is_featured` tinyint(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0',
  `is_hot` tinyint(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0',
  `show_thumbnail` tinyint(3) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0',
  `source_content` longtext COLLATE utf8mb4_unicode_ci,
  `tutorial_short_title` varchar(200) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `tutorial_level` tinyint(2) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0',
  PRIMARY KEY (post_id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;");

Kết quả:

Nguồn: vinasupport.com

Leave a comment