Chia sẻ kiến thức

Hướng dẫn resize, crop ảnh bằng PHP Imagick

0

Thư viện PHP Imagick là một thư viện được sử dụng phổ biến để chỉnh sửa hình ảnh của ngôn ngữ lập trình PHP. Nó được sử dụng trong các CMS và Framework PHP nổi tiếng. Hôm nay mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn các bạn cài đặt và sử dụng thư viện này!

Bạn có thể xem toàn bộ tài liệu của Imagick tại đây:

Cài đặt thư viện PHP Imagick

Đầu tiên chúng ta cần kiểm tra xem thư viện đã được cài đặt hay chưa. Bạn có thể kiểm tra trực tiếp bằng cách sử dụng hàm phpinfo () bằng cách đặt đoạn mã sau vào File php và thực thi File php đó.

<?php phpinfo(); ?>

Hoặc trên máy chủ, chúng ta có thể sử dụng lệnh sau:

php -m | grep imagick

Nếu bạn chưa cài đặt thư viện này, hãy sử dụng lệnh sau để cài đặt nó (trên Linux)

# Ubuntu / Debian
sudo apt install php-imagick

# Redhat / Fedora / CentOS
sudo yum install php-imagick

Sau đó thêm phần mở rộng vào File php.ini

extension=imagick.so

Chú ý: Trên các phần mềm như Xampp, Wamp, MAMP đều có sẵn tiện ích mở rộng này. Bạn không cần phải cài đặt nó, chỉ cần thêm nó vào File php.ini của bạn.

Hướng dẫn sử dụng PHP Imagick

Đầu tiên chúng ta cần nhập thư viện.

<?php
use Imagick;

Sau đó khởi tạo đối tượng xử lý hình ảnh Imagick

$imagick = new Imagick("https://vinasupport.com/la/79067.jpg");

Bây giờ bạn có thể làm bất cứ điều gì với nó.

Ví dụ: Thay đổi kích thước hình ảnh

$imagick->resizeImage(50,50,Imagick::FILTER_LANCZOS,1);

Và làm nhiều việc khác.

Cuối cùng, xuất hình ảnh ra nơi khác.

$imagick->writeImage('out.jpg');

Vì vậy, mã cuối cùng của chúng tôi là:

<?php
use Imagick;

$imagick = new Imagick("http://vinasupport.com/la/79067.jpg");
$imagick->resizeImage(50,50,Imagick::FILTER_LANCZOS,1);
$imagick->writeImage('out.jpg');

Toàn bộ tài liệu ở đây:

Nguồn: vinasupport.com

Leave a comment