Chia sẻ kiến thức

Hướng dẫn đồng bộ thời gian với máy chủ NTP trên CentOS / RHEL

0

NTP là gì?

Network Time Protocal (NTP) là một giao thức internet được sử dụng để đồng bộ hóa thời gian giữa các máy trạm và máy chủ NTP trong một mạng. Nó là một thành phần quan trọng và lâu đời của TPC / IP.

Hướng dẫn đồng bộ thời gian bằng NTP

Áp dụng cho CentOS 8 / RHEL 8.x

Bước 1: Cài đặt Chrony

sudo dnf -y install chrony

Bước 2: Định cấu hình Chrony

Chỉnh sửa File: /etc/chrony.conf và thay đổi máy chủ NTP như sau:

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com
#pool 2.centos.pool.ntp.org iburst
pool <ntp_server> iburst

Ở đâu là một máy tính trong mạng nội bộ của mạng hoặc một Máy chủ NTP trên Internet.

Bước 3: Kích hoạt Chrony

sudo systemctl enable --now chronyd

Kiểm tra các Nguồn NTP

chronyc sources

Bước 5: Cài đặt ntpstat để kiểm tra trạng thái đồng bộ thời gian

sudo dnf -y install ntpstat

Chạy lệnh ntpstat

ntpstat

Nguồn: vinasupport.com

Leave a comment