Chia sẻ kiến thức

Hướng dẫn cài đặt VNC Server trên Ubuntu 20.04

0

Ubuntu 20.04 LTS là phiên bản mới nhất của hệ điều hành Ubuntu. Sau khi cài đặt giao diện GUI cho Ubuntu Server, tôi muốn tạo kết nối bằng GUI thay vì dòng lệnh. Để làm như vậy, tôi cần cài đặt VNC Server. Đây là hướng dẫn cài đặt.

Lưu ý rằng bài viết này áp dụng cho cả phiên bản Máy tính để bàn và Máy chủ của Ubuntu.

Cài đặt VNC Server trên Ubuntu 20.04

Đầu tiên, chúng ta cần kết nối với Ubuntu thông qua giao thức SSH, sau đó chạy lệnh update để cập nhật các gói lên gói mới nhất.

sudo apt update

Cài đặt các gói cần thiết!

sudo apt install xfce4 xfce4-goodies

Cài đặt TightVNC

sudo apt install tightvncserver

Khởi động máy chủ VNC

Để chạy dịch vụ VNC, chúng tôi sử dụng lệnh dưới đây:

vncserver

Nó sẽ yêu cầu bạn tạo mật khẩu để truy cập

Chỉnh sửa File ~ / .vnc / xstartup với nội dung sau:

#!/bin/bash
xrdb $HOME/.Xresources
startxfce4 &

Start với HĐH cho Máy chủ VNC

Tạo File /etc/systemd/system/vncserver@.service với nội dung sau:

[Unit]
Description=Start TightVNC server at startup
After=syslog.target network.target

[Service]
Type=forking
User=sammy
Group=sammy
WorkingDirectory=/home/vinasupport

PIDFile=/home/vinasupport/.vnc/%H:%i.pid
ExecStartPre=-/usr/bin/vncserver -kill :%i > /dev/null 2>&1
ExecStart=/usr/bin/vncserver -depth 24 -geometry 1280x800 :%i
ExecStop=/usr/bin/vncserver -kill :%i

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Lưu File, sau đó khởi động lại daemon và kích hoạt dịch vụ

sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable vncserver@1.service

Và bây giờ bạn có thể Start dịch vụ vnc bằng lệnh dưới đây

sudo systemctl start vncserver@1

Kết nối với Máy chủ VNC

Để kết nối, chúng tôi sử dụng phần mềm VNC Client. Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây.

Kết quả:

Nguồn: vinasupport.com

Leave a comment