Chia sẻ kiến thức

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Laravel Passport

0

Nếu bạn cần một Gói Laravel mạnh để xác thực với đầy đủ Oauth2 thì có lẽ Laravel Passport là một lựa chọn hợp lý. Tiếp nối các bài viết về Laravel, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và sử dụng Laravel Passport.

Hộ chiếu Laravel là gì?

Laravel Passport là một gói PHP cung cấp xác thực Oauth2 hoàn chỉnh nhất cho ứng dụng laravel của bạn. Nó được phát triển bởi hai lập trình viên Andy Millington và Simon Hamp.

Hướng dẫn Cài đặt Hộ chiếu Laravel

Chú ý: Đây là hướng dẫn về Laravel 9.x mới nhất tại thời điểm viết bài này.

Bước 1: Cài đặt gói Laravel Passport qua Composer

Start cài đặt, chúng tôi sử dụng công cụ soạn nhạc.

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com
composer require laravel/passport

Bước 2: Di chuyển cơ sở dữ liệu

php artisan migrate

Lưu ý các bạn nhớ tạo cơ sở dữ liệu và cấu hình cơ sở dữ liệu trước nhé!

Sau khi cài đặt, nó sẽ tạo các bảng cơ sở dữ liệu sau:

Bước 3: Cài đặt Hộ chiếu Laravel

php artisan passport:install

Lệnh này sẽ tạo Key mã hóa cần thiết để tạo mã thông báo truy cập.

Bước 4: Định cấu hình Laravel để sử dụng Passport

Theo mặc định, Laravel sử dụng Sanctum để xây dựng API, bây giờ chúng tôi chuyển nó sang Passport.

Chỉnh sửa File app / Models / User.php thay thế

use LaravelSanctumHasApiTokens;

Bình đẳng:

use LaravelPassportHasApiTokens;

Cuối cùng, mã mô hình của chúng tôi trông như thế này:

<?php
 
namespace AppModels;
 
use IlluminateDatabaseEloquentFactoriesHasFactory;
use IlluminateFoundationAuthUser as Authenticatable;
use IlluminateNotificationsNotifiable;
use LaravelPassportHasApiTokens;
 
class User extends Authenticatable
{
  use HasApiTokens, HasFactory, Notifiable;
}

Bước 5: Đăng ký các tuyến cho các API xác thực bắt buộc cho Hộ chiếu

Chỉnh sửa File app / Providers / AuthServiceProvider.php

<?php
 
namespace AppProviders;
 
use IlluminateFoundationSupportProvidersAuthServiceProvider as ServiceProvider;
use IlluminateSupportFacadesGate;
use LaravelPassportPassport;
 
class AuthServiceProvider extends ServiceProvider
{
  /**
   * The policy mappings for the application.
   *
   * @var array
   */
  protected $policies = [
    'AppModelsModel' => 'AppPoliciesModelPolicy',
  ];
 
  /**
   * Register any authentication / authorization services.
   *
   * @return void
   */
  public function boot()
  {
    $this->registerPolicies();
 
    if (! $this->app->routesAreCached()) {
      Passport::routes();
    }
  }
}

Bước 6: Cuối cùng bạn đặt api ổ Disk của Laravel thành Passport

Chỉnh sửa File config / auth.php

'guards' => [
  'web' => [
    'driver' => 'session',
    'provider' => 'users',
  ],
 
  'api' => [
    'driver' => 'passport',
    'provider' => 'users',
  ],
],

Bước 7: Sử dụng UUID của ứng dụng khách

php artisan passport:install --uuids

Sau khi chạy lệnh trên, Passport sẽ sử dụng các UUID thay cho Key chính của Client Model.

Nó sẽ yêu cầu bạn khôi phục tất cả các bảng cơ sở dữ liệu

Bước 8: Triển khai Hộ chiếu

php artisan passport:keys

Khi triển khai hộ chiếu lần đầu tiên, bạn cần chạy lệnh: passport: các phím. Nó sẽ tạo Key mã hóa để tạo mã thông báo truy cập.

Để xây dựng hệ thống xác thực (Đăng nhập / Đăng ký / Đăng xuất) vui lòng xem bài viết dưới đây.

Nguồn vinasupport.com

Leave a comment