Chia sẻ kiến thức

Hướng dẫn cài đặt Python sử dụng brew trên MacOS

0

Nếu bạn sử dụng MacOS, có lẽ bạn đã quen thuộc với công cụ brew trên MacOS. Chúng ta có thể dễ dàng sử dụng brew để cài đặt các phiên bản Python trên MacOS một cách dễ dàng nhất.

Cài đặt Brew trên MacOS

/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"

Cài đặt Python 3 với Brew trên MacOS

Đầu tiên bạn cần cài đặt công cụ brew như trên, sau đó bạn cài đặt python bằng lệnh sau:

brew install python3

Nó sẽ cài đặt phiên bản mới nhất của python, nhưng trong trường hợp bạn muốn chỉ định một phiên bản cụ thể

brew install [email protected]

Kiểm tra python được cài đặt thành công

brew info python

Cài đặt Python bằng PyEnv trên MacOS

Cài đặt PyEnv – Công cụ quản lý môi trường phát triển của Python

brew install pyenv

Sau đó, bạn muốn cài đặt phiên bản python, chỉ cần cho biết phiên bản của nó. Ví dụ: cài đặt python 3.8.9

pyenv install 3.8.9

Sự kết luận

Cài đặt Python trên MacOS thực sự dễ dàng phải không?

Nguồn: vinasupport.com

Leave a comment