Chia sẻ kiến thức

Hướng dẫn cài đặt PHP 8 trên Debian / Ubuntu

0

PHP là ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên thế giới và hiện tại PHP đã phát triển lên phiên bản 8.1 (tại thời điểm bài viết này). Mình xin hướng dẫn các bạn cài đặt PHP 8 trên Debian và Ubuntu HDH

Tiền đề bài viết

Hướng dẫn cài đặt PHP 8

1. Cập nhật các gói của hệ thống lên phiên bản mới nhất

sudo apt update

2. Cài đặt các gói cần thiết cho PHP

sudo apt install -y ca-certificates apt-transport-https software-properties-common

3. Thêm kho lưu trữ PHP

Với Debian, bạn sử dụng lệnh sau:

echo "deb https://packages.sury.org/php/ $(lsb_release -sc) main" | tee /etc/apt/sources.list.d/sury-php.list
wget -qO - https://packages.sury.org/php/apt.gpg | apt-key add -

Với Ubuntu

sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php

Sau đó cập nhật lại hệ thống

sudo apt update

4. Cài đặt PHP

Kiểm tra gói PHP sẽ được cài đặt bằng lệnh sau

sudo apt-cache policy php

Vì vậy gói php mặc định khi cài đặt là PHP 8.1

Để cài đặt, hãy sử dụng lệnh sau:

sudo apt -y install php

Trong trường hợp bạn muốn cài đặt phiên bản thấp hơn VD 8.0, chúng tôi sử dụng lệnh sau:

sudo apt -y install php8.0

Để kiểm tra xem php đã được cài đặt đúng chưa, chúng ta sử dụng lệnh sau:

php -v

5. Cài đặt các gói mở rộng PHP

Sau khi cài đặt PHP, chúng ta cần cài đặt thêm các tiện ích mở rộng để phục vụ công việc. Lệnh sau là hướng dẫn cài đặt tiện ích mở rộng cho blog WordPress

sudo apt -y install php8.0-{cli,fpm,bcmath,curl,gd,imagick,mbstring,mysql,redis,soap,xml,zip}

Với bài viết trên, hi vọng các bạn có thể dễ dàng cài đặt PHP trên môi trường Linux (Debian, Ubuntu).

Leave a comment