Hàm xóa data trong Excel của Java

0

2

Hôm nay sharenhanh.com sẽ chia sẻ mã java để xóa dữ liệu trong File Excel

Mô tả chi tiết trong mã:

  1. Truy cập tập tin excel
  2. Truy vấn tên trang tính
  3. Chọn ô thứ 0
  4. Chạy vòng lặp loại bỏ

Sau đây là mã chi tiết:

public void clearExcel(String filename, String sheetname) throws IOException {
		// FileOutputStream out = null;
		String fileDir = System.getProperty("user.dir") + "\src\test\resources\" + filename;
		fileInput = new FileInputStream(fileDir);
		workbook = new XSSFWorkbook(fileInput);
		// Warning : MUST update sheet name
		sheet = workbook.getSheet(sheetname);
		sheet = workbook.getSheetAt(0);
		Iterator rowIte = sheet.iterator();
		while (rowIte.hasNext()) {
			rowIte.next();
			rowIte.remove();
		}
}
☑️ Xem thêm:  Top 5 ổ cứng SSD tốt nhất cho máy tính 2019

Leave A Reply

Your email address will not be published.