Hàm property() trong Python

0

Đầu tiên

Cú pháp thuộc tính () trong Python

Cú pháp của hàm bất động sản () trong Python là:

property(fget=None, fset=None, fdel=None, doc=None)

Tham số hàm thuộc tính

Hàm bất động sản () Lấy các tham số sau:

 • fget (tùy chọn): Hàm lấy giá trị thuộc tính, mặc định là Không có
 • fset (tùy chọn): Hàm cài đặt giá trị thuộc tính, mặc định là Không có
 • fdel (tùy chọn): Hàm xóa các giá trị thuộc tính, mặc định là Không có
 • tài liệu (tùy chọn): Một chuỗi chứa tài liệu (chuỗi) cho thuộc tính, mặc định là Không có
Hàm property () giúp lập trình viên tiết kiệm thêm một chút thời gian
Hàm property () giúp lập trình viên tiết kiệm thêm một chút thời gian

Xem thêm: Hàm oct () trong Python là gì?

Giá trị được trả về từ hàm property ()

bất động sản () trả về các thuộc tính thuộc tính từ set getter, setter và deleter.

☑️ Xem thêm:  Hướng dẫn 4 cách điều chỉnh độ sáng màn hình cho máy tính

Nếu không có đối số, bất động sản () trả về một thuộc tính cơ sở không chứa bất kỳ getter, setter hoặc deleter nào.

Nếu tài liệu không được cung cấp, bất động sản () sẽ nhận được các tài liệu của getter.

Ví dụ 1: Tạo các thuộc tính với getter, setter và deleter

# Giải thích hàm property()
 class Sharenhanh: 
   def __init__(self, value): 
     self._value = value 
      
   # getting the values 
   def getValue(self): 
     print('Getting value') 
     return self._value 
      
   # setting the values 
   def setValue(self, value): 
     print('Setting value to ' + value) 
     self._value = value 
      
   # deleting the values 
   def delValue(self): 
     print('Deleting value') 
     del self._value 
    
   value = property(getValue, setValue, delValue, ) 
  
 # passing the value 
 x = Sharenhanh('Sharenhanh.com') 
 print(x.value) 
  
 x.value="SN"
  
 del x.value 

Khi chạy chương trình, kết quả là:

Getting value
 Sharenhanh.com
 Setting value to SN
 Deleting value

Đây, _giá trị Được sử dụng như một biến riêng biệt, lưu trữ tên của lớp Sharenhanh.

Đồng thời chúng tôi cũng thiết lập:

 • Phương thức Getter getValue để lấy tên của đối tượng
 • Phương thức setValue setter để đặt tên của đối tượng
 • Cách Deleter delValue để xóa tên của đối tượng
☑️ Xem thêm:  Hà Nội SmartCity tải ngay ứng dụng theo dõi người cách ly vì Covid-19

Bây giờ, chúng ta đặt tên của thuộc tính thuộc tính mới theo hàm bất động sản ().

Trong đoạn mã trên, sử dụng giá trị x sẽ gọi các hàm getValue là getter, setValue là setter và delValue là deleter. Tất cả các chức năng được thực thi và tạo ra những gì chúng ta thấy trong hộp kết quả.

Xem thêm: Chia sẻ chức năng chụp màn hình ((chụp màn hình) Màn hình Java – Selenium

Ví dụ 2: Sử dụng trang trí @property

Thay vì sử dụng các chức năng bất động sản (), bạn có thể dùng @property trang trí trên Python để đặt getter, setter và deleter.

Đây là mã ví dụ:

class SN:
   def __init__(self, name):
     self._name = name
 
   @property
   def name(self):
     print('Lấy tên')
     return self._name
 
   @name.setter
   def name(self, value):
     print('Thiết lập tên thành ' + value)
     self._name = value
 
   @name.deleter
   def name(self):
     print('Xóa tên')
     del self._name
 
 p = SN('Sharenhanh.com')
 print('Tên là:', p.name)
 p.name="Sharenhanh"
 del p.name

Khi chạy chương trình, kết quả là:

Lấy tên
 Tên là: Sharenhanh.com
 Thiết lập tên thành Sharenhanh
 Xóa tên

Ở đây, chúng tôi sử dụng @property trang trí thay vì các chức năng bất động sản ().

☑️ Xem thêm:  Google Pixel 4 XL lộ ảnh render mới tuyệt đẹp cùng 3 camera sau và viền bezels dày

Đầu tiên, chúng tôi chỉ định phương thức Tên () cũng là một thuộc tính của lớp SN. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng @bất động sản ở phía trước của getter như bạn có thể thấy trong hộp mã.

Tiếp theo, chúng tôi sử dụng tên thuộc tính để chỉ định setter và deleter.

Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng @ name.setter cho setter và @ name.deleter cho Cách deleter.

Lưu ý rằng chúng tôi đã sử dụng cùng một phương thức tên với các định nghĩa khác nhau để chỉ định getter, setter và deleter.

Bây giờ, bất cứ khi nào chúng ta sử dụng chức năng tên, nó sẽ gọi các hàm getter, setter và deleter thích hợp, tạo ra kết quả trên.

Leave A Reply

Your email address will not be published.