Hàm oct() trong Python là gì?

0

Đầu tiên

Trong Python quãng tám () là một chức năng khá đơn giản. Ứng dụng của nó là chuyển đổi toàn bộ số sang bát phân.

Cú pháp của hàm oct ()

Cú pháp của hàm quãng tám () là:

oct(x)

Các tham số của hàm oct ()

Hàm quãng tám () Nhận một tham số x. Tham số x có thể là:

 • Một số nguyên (nhị phân, thập phân hoặc thập lục phân)
 • Nếu nó không phải là số nguyên, chúng ta cần thực hiện hàm __mục lục __ () trả về một số nguyên
☑️ Xem thêm:  Google đang điều tra về âm thanh lạ trên Pixel 2 và đưa ra giải pháp tạm thời

Giá trị được trả về từ hàm oct ()

Hàm quãng tám () trả về một chuỗi bát phân tham số.

Xem thêm: Chức năng nhấn bàn phím (keyPress) với Java Selenium

Ví dụ 1: Hàm oct () trong Python hoạt động như thế nào?

Chúng tôi sẽ tiến hành chuyển đổi một vài số nguyên sang dạng bát phân theo hàm quãng tám ():

# thập phân sang bát phân
 print('bát phân của(10) là:', oct(10))
 
 # nhị phân sang bát phân
 print('bát phân của(0b101) là:', oct(0b101))
 
 # thập lục phân sang bát phân
 print('bát phân của(0XA) là:', oct(0XA))

Khi chạy chương trình, kết quả là:

bát phân của(10) là: 0o12
 bát phân của(0b101) là: 0o5
 bát phân của(0XA) là: 0o12

Xem thêm: Các nhà phát triển Trung Quốc sợ mất kho lưu trữ GitHub nguồn mở do chiến tranh thương mại

Ví dụ 2: Cách triển khai hàm oct () cho một đối tượng tùy chỉnh

class ShareNhanh:
   nhanvien = 6969
 
   def __index__(self):
     return self.nhanvien
 
   def __int__(self):
     return self.nhanvien
 
 SoNV = ShareNhanh()
 print('Dạng bát phân là:', oct(SoNV))

Khi chạy chương trình, kết quả là

Dạng bát phân là: 0o15471

Tại đây, lớp ShareNhanh đã thực hiện hai lệnh __mục lục __ ()__int __ () để trở về một dạng số nguyên. Đây chính xác là lý do tại sao chúng ta có thể sử dụng nó quãng tám () vào một đối tượng ShareNhanh.

☑️ Xem thêm:  Thủ thuật sử dụng các hàm ngày tháng trong MS Excel

Chú ý: Để đảm bảo tính tương thích, bạn nên làm __mục lục __ ()__int __ () với cùng một đầu ra.

Leave A Reply

Your email address will not be published.