Chia sẻ kiến thức

Get thông tin URL hiện tại trong PHP

0

Khi lập trình một trang web bằng PHP, đôi khi bạn cần lấy thông tin URL hiện tại của trình duyệt.

VD trong các trường hợp sau:

– Lấy URL hiện tại của bài viết để chia sẻ lên mạng xã hội.
– Lưu vào cơ sở dữ liệu, phục vụ mục đích thống kê, theo dõi người dùng.
– Và nhiều mục đích khác…

Đây là mã PHP được sử dụng để lấy thông tin URL hiện tại:

<?php
function getCurURL()
{
  if (isset($_SERVER["HTTPS"]) && $_SERVER["HTTPS"] == "on") {
    $pageURL = "https://";
  } else {
  	$pageURL = 'http://';
  }

  if (isset($_SERVER["SERVER_PORT"]) && $_SERVER["SERVER_PORT"] != "80") {
    $pageURL .= $_SERVER["SERVER_NAME"] . ":" . $_SERVER["SERVER_PORT"] . $_SERVER["REQUEST_URI"];
  } else {
    $pageURL .= $_SERVER["SERVER_NAME"] . $_SERVER["REQUEST_URI"];
  }

  return $pageURL;
}

Khi bạn muốn hiển thị thông tin URL hiện tại, bạn gọi hàm getCurURL ().

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com
<?php echo getCurURL(); ?>

Leave a comment