Chia sẻ kiến thức

Đọc dữ liệu file MS Access .mdb bằng Python

0

Để đọc dữ liệu của File .mdb Microsoft Access, chúng tôi sử dụng thư viện pyodbc của Python. Để cài đặt thư viện này, chúng tôi sử dụng công cụ quản lý gói PIP của Python

Cài đặt pyodbc. thư viện

pip install pyodbc

Chú ý: Để đọc File .mdb, bạn cần môi trường Windows, Linux không thể đọc File .mdb ngay cả khi đã cài đặt pyodbc. Nếu bạn đọc được file .mdb trên môi trường Linux, hãy chia sẻ với mọi người.

Nếu gặp lỗi sau khi cài đặt pyodbc trên Windows.

Lỗi: Microsoft Visual C ++ 14.0 là bắt buộc. Tải xuống với “Công cụ xây dựng Microsoft Visual C ++”: http://landinghub.visualstudio.com/visual-cpp-build-tools

Điều đó có nghĩa là bạn cần cài đặt Visual C ++ Build Tools, bạn có thể tải xuống tại đây: https://visualstudio.microsoft.com/visual-cpp-build-tools/

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com

Đọc dữ liệu File .mdb bằng Python

Để kết nối và đọc dữ liệu của File .mdb, hãy tham khảo đoạn mã sau:

#! /usr/bin/python3

import pyodbc

# set up some constants
mdb_file="<path_to_mdb_file>"
mdb_driver="{Microsoft Access Driver (*.mdb)}"
mdb_password = '<password_of_mdb_file>'

# connect to db
con = pyodbc.connect('DRIVER={}; DBQ={}; PWD={}'.format(DRV, mdb_driver, mdb_password))
cur = con.cursor()

# Run a query and get the results
rows = cur.execute('SELECT * FROM table').fetchall()

print(rows)
cur.close()
con.close()

Nguồn vinasupport.com

Leave a comment