Chia sẻ kiến thức

Cài đặt AWS CLI trên máy chủ EC2 Linux

0

AWS CLI – AWS Command Line Interface là bộ công cụ CLI được viết bằng ngôn ngữ lập trình Python, được AWS phát triển để quản lý các dịch vụ trên AWS (Amazon Web Services) bằng lệnh. Bạn có thể cài đặt bộ công cụ AWS CLI này khá dễ dàng với các hướng dẫn sau:

Cài đặt pip

Để cài đặt AWS CLI, chúng ta cần sử dụng pip là một gói quản lý của Python.

– Để biết pip đã được cài đặt hay chưa, hãy sử dụng lệnh sau để kiểm tra phiên bản của pip

$ pip3 --version

– Nếu chưa cài đặt pip, bạn cần kiểm tra phiên bản Python để cài đặt pip

$ python3 --version

Để cài đặt pip, hãy thực hiện lệnh sau:

$ curl -O https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py
$ python3 get-pip.py --user

– Chỉnh sửa File ~ / .bash_profile để cập nhật biến môi trường PATH

export PATH=~/.local/bin:$PATH

– Chạy lệnh sau để cập nhật biến môi trường

$ source ~/.bash_profile

– Xác minh phiên bản của pip

$ pip3 --version
pip 9.0.1 from ~/.local/lib/python3.6/site-packages (python 3.6)

Cài đặt AWS CLI bằng pip

Sau khi cài đặt bộ công cụ quản lý pip Python, chúng ta có thể dễ dàng cài đặt AWS CLI bằng lệnh sau:

$ pip3 install awscli --upgrade --user

Khi bạn sử dụng –user, pip sẽ cài đặt AWS CLI vào thư mục ~ / .local / bin

Cuối cùng, chúng tôi kiểm tra phiên bản AWS bằng lệnh sau:

$ aws --version

Như vậy là chúng ta đã cài đặt thành công AWS CLI trên máy chủ Linux EC2.

Lưu ý: Trong bài viết này, VinaSupport sẽ hướng dẫn bạn cài đặt bằng pip3 và Python 3, nếu bạn muốn cài đặt pip và Python 2 thì cũng có thể sử dụng lệnh trên nhưng bỏ số 3 đi.

Nguồn: vinasupport.com

Leave a comment