Chia sẻ kiến thức

Cách revert file và thư mục thay đổi trong GIT

0

Khi lập trình, chúng ta không tránh khỏi những sai sót trong quá trình viết mã, dẫn đến mất mã hoặc ghi đè lên mã của người khác, nhất là khi làm việc nhóm. Trong trường hợp này, cần phải tìm và khôi phục lại mã bị mất. Vì vậy, để giải quyết vấn đề đó chúng tôi thường sử dụng một phần mềm quản lý phiên bản như GIT hoặc SVN.

Sau đây, tôi xin hướng dẫn các bạn một số cách để hoàn nguyên các thư mục và File đã thay đổi trong GIT bằng Command

1. Hoàn nguyên mã nguồn đã chỉnh sửa trên Local, thực hiện lệnh sau

git checkout <files/folder>

Ví dụ: Để hoàn nguyên thư mục hiện tại

git checkout .

2. Hoàn nguyên các thay đổi một lần nữa (Khi lệnh git add được thực hiện)

git reset

3. Hoàn nguyên các thay đổi một lần nữa, khi File đã cam kết thành GIT

git revert <commit_hash_1> <commit_commit_2>

Để xem lịch sử cam kết và lấy băm cam kết cho quá trình hoàn nguyên, chúng tôi sử dụng lệnh sau:

git log

4. Xóa các File không được theo dõi (ví dụ: File mới và File được tạo tự động bởi chương trình)

git clean -f

5. Xóa các thư mục chưa được theo dõi (Ví dụ: Thư mục mới và thư mục do chương trình tự động tạo)

git clean -fd

6. Bỏ qua một File hoặc thư mục đã cam kết

Sử dụng File .gitignore khi bạn không muốn cam kết một File hoặc thư mục với Git. Nhưng nếu bạn đã commit File đó thành git rồi thì bạn có thể sử dụng cách sau để xử lý.

  1. Xóa File hoặc thư mục trên git: git rm –cached
  2. Cam kết và đẩy các thay đổi trạng thái
  3. Thêm đường dẫn File nộp .gitignore trong thư mục gốc của mã nguồn. Nó sẽ bảo vệ không đưa File lên, khi File đã thay đổi.
  4. Cam kết và đẩy File .gitignore File

Nguồn: vinasupport.com

Leave a comment