Chia sẻ kiến thức

Cách kiểm tra package đã được cài đặt trên Linux

0

Cách kiểm tra xem Gói đã được cài đặt bằng Apt và Yum hay chưa. lệnh

1. Đối với Ubuntu 14.04 và các phiên bản mới hơn

Sử dụng lệnh apt như sau:

apt list --installed | grep <package_name>

: Kiểm tra các gói PostgreSQL 10 được cài đặt trên Ubuntu 17.04 HDH.

2. Đối với phiên bản Ubuntu cũ hơn 13.10 trở xuống.

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com

Sử dụng lệnh sau:

dpkg --get-selections | grep <package_name>

3. Đối với HDH Centos, Redhat, Fedora ..

Sử dụng lệnh yum như sau:

yum list installed | grep <package_name>

Leave a comment