Chia sẻ kiến thức

6 Cách xác định địa chỉ Public IP của bạn trên Internet

0

Bạn có thể sử dụng các cách sau để kiểm tra địa chỉ IP công cộng của mình trên Internet

  1. Sử dụng lệnh CURL trên Linux
  2. Sử dụng lệnh wget trên Linux
  3. Sử dụng lệnh đào trên Linux
  4. Sử dụng lệnh máy chủ trên Linux
  5. Sử dụng lệnh nslookup trên Windows
  6. Nhận thông tin IP công cộng qua trang web ip2location.com

Kiểm tra địa chỉ IP công khai trên Linux

Sử dụng Dòng lệnh CURL:

curl https://ipinfo.io/ip

Sử dụng dòng lệnh wget:

wget -qO- https://ipecho.net/plain ; echo

Sử dụng lệnh đào

dig +short myip.opendns.com @resolver1.opendns.com

Sử dụng lệnh máy chủ

host myip.opendns.com resolver1.opendns.com | grep "myip.opendns.com has" | awk '{print $4}'

Kiểm tra Địa chỉ IP Công cộng trên Windows

Sử dụng lệnh nslookup

nslookup myip.opendns.com. resolver1.opendns.com

Nhận thông tin IP công cộng qua trang web ip2location.com

Truy cập trang web ip2location.com để biết thông tin về địa chỉ IP Công cộng, nhà mạng, …

Nguồn: vinasupport.com

Leave a comment