Chia sẻ kiến thức

독짓는 늙은이(1969) / An Old Potter ( Dok Jinneun Neulgeuni )

32

✤Top 20 review phim mới nhất

영화의 자세한 정보를 보려면 아래의 웹주소를 방문하세요.
For detailed information on this film, visit :
(한국어)
(English)

감독(Director) : 최하원(Choi Ha-Won)
출연 : 황해,윤정희,남궁원,허장강,김정훈,김희라,김정옥,최봉,김소조,전숙,나정옥,추석양,손전,김칠성,송해,박시명

줄거리 : 독을 구으며 고독하게 살아가던 송영감(황해)은 눈밭에 쓰러져 죽어가던 옥수(윤정희)라는 젊은 여인의 생명을 구해준다. 송영감은 옥수와 혼례식을 올리고 당손(김정훈)이라는 아들을 본다. 당손이 일곱 살이 되던 어느 날, 옥수 앞에 옛 애인 석현(남궁원)이 나타난다. 옥수를 찾아 헤매던 석현은 다시는 옥수와 헤어지지 않기 위해 송영감의 도제로 들어간다. 석현에게 떠날 것을 요구하던 옥수는 석현을 향한 욕망을 이기지 못하고 석현과 야반도주한다. 송영감은 당손과 살아가기 위해 독을 굽지만 독마저 다 터져버린다. 송영감은 당손을 부잣집에 양자로 보내고 스스로 가마 속에 들어가 불에 타죽는다. 장성한 당손(김희라)은 아버지의 친구(허장강)로부터 옛날 이야기를 듣고 눈물을 흘린다. 당손이 단 한번만이라도 어머니를 만나보고 싶다고 말했을 때, 참회하기 위해 거지꼴로 그곳에서 머물고 있었던 어머니가 기적처럼 당손의 눈앞에 나타난다. (영화)

Casts : Hwang Hae, Yoon Jung-Hee, NamGung Won, Kim Hee-Ra, Heo Jang-Kang

SYNOPSIS : Song, an old man who lives a lonely life in a dugout firing potteries, happens to save the life of a young woman named Ok-su. The two marries, and gives birth to a son, Dang-son. They lead a happy life until Seok-hyeon, who has been seeking for Ok-su, gets to help out her husband’s works. Ok-su tries to remain distance. But she gives in, running away with Seok-hyeon in the middle of the night. Discouraged, Song commits suicide. Time passes. Ok-su, who’s now shabby as a beggar, returns her old home to meet her grown-up son. The mother and the son make dramatic reunions in the dugout, where Song is buried.

  • phim thái
  • phim thái hay năm 2020
  • phim bo thái hay
  • nhung bo phim thái hay
  • phim thái drama
  • phim thái định mệnh
  • phim bộ thái lan hay năm 2020
  • phim bộ thái lan hay nhất về tình yêu
  • phim bộ thái lan hay hài hước
  • phim bộ thái lan hay nhất mọi thời đại
Show Comments (32)